Remedial Teaching

remedial teaching

Leren gaat vaak vanzelf, maar bij sommige kinderen verloopt het leren op school moeizamer. Dit kan resulteren in een leerachterstand, waardoor het kind ervaart dat het minder goed mee kan komen in de klas. Deze ervaring kan ervoor zorgen dat het kind een negatief zelfbeeld en/of faalangst ontwikkelt. Er is zo geen ruimte om te leren. Vaak is het opbouwen van zelfvertrouwen van groot belang als voorwaarde om tot leren te komen. 


Als remedial teacher probeer ik in kaart te brengen hoe het kind leert en wat de te leren vaardigheden zijn. De voorkeur voor taal -of visueel (in beelden) denken heeft invloed op de manier van communiceren, denken en handelen. 

Tijdens mijn sessie probeer ik zoveel mogelijk 'leren met je lijf' als middel in te zitten om het leerdoel te bereiken. Mijn ervaring is dat kinderen de stof beter begrijpen als zij meerdere leeringangen inzetten, zoals zien, horen en voelen. Een ander voordeel van leren met je lijf is, dat kinderen het geleerde voor een langere periode onthouden. 

RT kan ook helpend zijn voor (hoogbegaafde) kinderen/jongeren die niet eerder geleerd hebben te plannen en/of te organiseren. Dit maakt dat ze in het voortgezet onderwijs vaak vastlopen, omdat ze niet weten hóe ze moeten leren. Hierdoor raken ze de motivatie voor leren soms kwijt en dat is zonde. 

Ik stem mijn begeleiding altijd af op het kind. Ieder kind leert anders, is anders en heeft een eigen aanpak nodig. Ieder kind wordt betrokken bij zijn/haar plan. We werken aan doelen, die we samen afspreken. Door samen te werken met kind, ouder(s) en school vergroten we de kans op succes en dat gun ik ieder kind. 

Methodieken die ingezet kunnen worden zijn: 

Rekenen:

Bij veel kinderen met rekenproblemen is de overgang

van handelend naar mentaal rekenen te snel verlopen.

Vandaar dat een rekenonderzoek start met de teltest van

'2hands4kids' rekenen. Mocht het zo zijn dat in de

basis de fundering niet stevig genoeg is, gaan we terug naar het prille begin van getalbewustzijn. Het grote voordeel van de  de 'hands-on' methode is, dat het lichaamsschema gaat helpen om hoeveelheden én richtingen in getallenassen en het rekenen op te bouwen. Uw kind gaat zo weer plezier beleven aan rekenen en ervaren dat het bijvoorbeeld wél kan optellen en aftrekken. 

Rekenen leer je door te handelen en dat is het uitgangspunt van mijn begeleiding.

                                                          

Begrijpend lezen:

Begrijpend lezen is de basis van leren. Veel kinderen kunnen technisch vlot lezen, maar begrijpen niet wát ze lezen. Het is belangrijk een tekst te kunnen doorgronden, verbanden en relaties te doorzien. Afhankelijk van de behoefte van het kind gebruik ik hiervoor de kleurmethode om tot tekstbegrip te komen en/of maak ik gebruik van de methodiek 'alle teksten de baas' voor leerlingen van groep 5 t/m leerjaar 2 in het voortgezet onderwijs. 

De training 'Alle teksten de baas' is zowel individueel als in een kleine groep te volgen. Voor meer informatie zie 'trainingen'. 

Lezen en spelling:

Goed leren lezen is de spil van succesvol leren. Heeft uw kind moeite met leren lezen of spellen in groep 3-4 óf valt het pas uit in groep 6-8 met lezen of spellen óf bij de vreemde talen op het voortgezet onderwijs?

Taal in Blokjes is een methode voor lezen en spelling die gebruik maakt van kleuren voor klanken. Het is multisensorieel en interactief: horen, zien, voelen en samen doen. De methode wordt ingezet bij leerlingen met lees-en spellingsmoeilijkheden, zoals dyslexie. 

Letterklankstad is een leesmethode voor groep 3, die aansluit bij het visuele, handelende leren van jonge kinderen. De principes worden ook met regelmaat ingezet bij lezen en spelling in de hogere leerjaren. 

Visuele denkvoorkeur (beelddenkers):

Visuele denkers denken snel en associatief. Ieder woord roept nieuwe (verschillende) beelden op. Hierdoor weten ze vaak snel het antwoord, maar kunnen ze niet uitleggen hoe ze erop zijn gekomen. Deze manier van denken kan consequenties hebben voor het leerproces op school, omdat beelddenkers moeite hebben met het stapsgewijs opgebouwde onderwijs. Deze kinderen willen eerst het geheel zien van wat ze moeten leren en van daaruit stapjes er naar toe.

Vaak komt het aanvankelijke leesproces traag op gang en hebben ze moeite met het automatiseren van tafelsommen. 

Enkele kenmerken die vaak voorkomen bij beelddenkers:

* zijn inventief

* hebben een goed inlevingsvermogen, sfeergevoelig

* hebben een zwakke concentratie, omdat zij alle omgevingsgeluiden willen 'zien'

* hebben moeite zich aan regels te houden

* hebben vaak woordvindingsproblemen

* hebben moeite met volgorde en tijd

* hebben wisselende prestaties 

* er zit geen begin en eind aan een verhaal dat ze vertellen

* hebben problemen met het opvolgen van instructies. Vaak hebben ze geen beeld bij wat er verwacht wordt. 

* zien oplossingen waar anderen niet aan zouden denken

Om beelddenken te signaleren wordt 'het wereldspel' van Instituut Kind In Beeld gebruikt. Kinderen bouwen met verschillende materialen een dorp. Uit de manier van bouwen, vormgeven kan afgeleid worden of er sprake is van een voorkeur voor het visuele leren. Ook geeft het een idee over de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.   

Daarnaast is er de mogelijkheid om een onderzoek uit te voeren naar de didactische en pedagogische vaardigheden van uw kind. Het intelligentieniveau en de strategieën die uw kind hanteert worden uitgebreid onderzocht met behulp van verschillende testen. 

Vervolgens wordt hier een uitgebreid verslag van gemaakt met handelingsadviezen voor de school en thuis. Dit verslag wordt met de ouders besproken. Indien gewenst kan het verslag ook op school worden besproken. 

Is uw kind 10 jaar of ouder mag een beelddenkverklaring worden afgegeven.

Meer informatie www.wereldspel.nl 

2hands4kids.png
logo lbrt.png
gecertificeerd_expert_BDIP_2020-2021-.pn