top of page

Remedial Teaching

remedial teaching

Leren gaat vaak vanzelf, maar bij sommige kinderen verloopt het leren op school moeizamer. Dit kan resulteren in een leerachterstand, waardoor het kind ervaart dat het minder goed mee kan komen in de klas. Deze ervaring kan ervoor zorgen dat het kind een negatief zelfbeeld en/of faalangst ontwikkelt. Het opbouwen van zelfvertrouwen is van groot belang om tot leren te komen. Tijdens de sessies remedial teaching is er dan ook altijd ruimte voor kinder-en/of pubercoaching. Wat de insteek ook is, een traject is altijd maatwerk.

Remedial teaching (RT) wordt weleens verward met bijles. Er is wel een groot verschil. Bijles sluit vaak aan bij wat het kind op dat moment oefent in de klas. Als remedial teacher probeer ik in kaart te brengen hoe het kind leert en wat de te leren vaardigheden zijn. We zoeken naar de onderliggende laag. Hoe komt het dat bijvoorbeeld rekenen niet wil lukken? Rekenen bouwt zich vanaf groep 1/2 op als een piramide naar groep 8. Echter blijken er soms een bouwstenen uit groep 4 (en vaak ook zelfs uit groep 1/2) niet goed genoeg te zijn aangelegd en dat maakt dat sommen op niveau groep 5 en/of 6 niet meer willen lukken. Als we deze bouwstenen weer hebben opgebouwd, kunnen we verder. Dit geldt voor ieder vakgebied. 
Vanwege de gezellige drukte in mijn praktijk, heb ik besloten mij nog enkel te richten op rekenen, begrijpend lezen en spelling. Voor de begeleiding van leesproblemen, verwijs ik u graag door.

Didactisch onderzoek: om te weten hoe uw kind het beste leert en wat eventuele hiaten zijn, bestaat de eerste sessie altijd uit een (kort) onderzoek. Op basis hiervan bepalen we de doelen voor de eerste periode. 

Tevens is er de mogelijkheid om een uitgebreid onderzoek uit te voeren naar de didactische én pedagogische vaardigheden van uw kind. Het intelligentieniveau en de strategieën die uw kind hanteert worden uitgebreid onderzocht met behulp van verschillende testen. Vervolgens wordt hier een uitgebreid verslag van gemaakt met handelingsadviezen voor de school en thuis. Dit verslag wordt met de ouders besproken. Indien gewenst kan het verslag ook op school worden besproken. 

Tijdens mijn sessies probeer ik zoveel mogelijk 'leren met je lijf' als middel in te zitten om het leerdoel te bereiken. Mijn ervaring is dat kinderen de stof beter begrijpen als zij meerdere leeringangen inzetten, zoals zien, horen en voelen. Een ander voordeel van leren met je lijf is, dat kinderen het geleerde voor een langere periode onthouden. 
Dit betekent veel ondersteuning met kleur en materiaal. Voor het metriek stelsel heb ik zelf een ontwerp gemaakt, dat veel kinderen inzicht geeft in de te volgen stappen. 


RT kan ook helpend zijn voor hoogbegaafde kinderen/jongeren die niet eerder geleerd hebben te plannen en/of te organiseren. Dit maakt dat ze in het voortgezet onderwijs vaak vastlopen, omdat ze niet weten hóe ze moeten leren. Hierdoor raken ze de motivatie voor leren soms kwijt en dat is zonde. 

Ik stem mijn begeleiding altijd af op het kind. Vandaar dat ik tijdens iedere eerste sessie het kind het wereldspel laat bouwen. Het geeft in maximaal 20 minuten zoveel informatie over wat er zich in het kind afspeelt. Is er sprake van onzekerheid, behoefte aan grenzen en/of loopt het kind op zijn tenen? Naast deze informatie, geeft het ook inzicht in de leerstrategieën van een kind en cognitieve capaciteiten. En dit is belangrijke informatie voor vervolgsessies. 
Ieder kind leert anders, is anders en heeft een eigen aanpak nodig. Ieder kind wordt betrokken bij zijn/haar plan. We werken aan doelen, die we samen afspreken. Door samen te werken met kind, ouder(s) en school vergroten we de kans op succes en dat gun ik ieder kind. 


Methodieken die ingezet kunnen worden zijn: 
Rekenen:
Bij veel kinderen met rekenproblemen is de overgang
van handelend naar mentaal rekenen te snel verlopen.
Vandaar dat een rekenonderzoek start met de teltest van
'2hands4kids' rekenen. Mocht het zo zijn dat in de
basis de fundering niet stevig genoeg is, gaan we terug naar het prille begin van getalbewustzijn. Het grote voordeel van de 'hands-on' methode is, dat het lichaamsschema gaat helpen om hoeveelheden én richtingen in getallenassen en het rekenen op te bouwen. Uw kind gaat zo weer plezier beleven aan rekenen en ervaren dat het bijvoorbeeld wél kan optellen en aftrekken. 
Rekenen leer je door te handelen en dat is het uitgangspunt van mijn begeleiding. Inmiddels heb ik meer dan 50 kinderen met deze methodiek mogen begeleiden en de resultaten zijn keer op keer verbluffend.

Tevens ben ik ambassadeur van de tafelmethode met stoplichtkaartjes. 
Voor veel kinderen is het automatiseren en memoriseren van tafels erg lastig. 
Met deze methode gaan we doelgericht aan de tafels werken. 

                                                          
Begrijpend lezen:
Begrijpend lezen is de basis van leren. Veel kinderen kunnen technisch vlot lezen, maar begrijpen niet wát ze lezen. Het is belangrijk een tekst te kunnen doorgronden, verbanden en relaties te doorzien. De kleurmethode en ook de methodiek 'alle teksten de baas' zijn effectief bewezen methodieken om dit te ontwikkelen. Van beide methodieken ben ik trainer en vandaar dat ik ze heb verweven in mijn aanpak. Een traject begrijpend lezen duurt ca. 10-12 weken en is geschikt voor leerlingen in het basis- als voortgezet onderwijs.
Ook studenten op MBO en HBO kunnen moeite hebben met het begrijpen van een tekst, het doorgronden van verbanden. Voor deze studenten zijn vaak 1-3 sessies voldoende om een tekst onder de knie te krijgen. 


Visuele denkvoorkeur (beelddenkers):
Visuele denkers denken snel en associatief. Ieder woord roept nieuwe (verschillende) beelden op. Hierdoor weten ze vaak snel het antwoord, maar kunnen ze niet uitleggen hoe ze erop zijn gekomen. Deze manier van denken kan consequenties hebben voor het leerproces op school, omdat deze kinderen moeite hebben met het stapsgewijs opgebouwde onderwijs. Zij willen eerst het geheel zien van wat ze moeten leren en van daaruit stapjes er naar toe.
Vaak komt het aanvankelijke leesproces traag op gang en hebben ze moeite met het automatiseren van tafelsommen. 

Enkele kenmerken die vaak voorkomen bij sterk visuele denkers:
* zijn inventief
* hebben een goed inlevingsvermogen, sfeergevoelig
* hebben een zwakke concentratie, omdat zij alle omgevingsgeluiden willen 'zien'
* hebben moeite zich aan regels te houden
* hebben vaak woordvindingsproblemen
* hebben moeite met volgorde en tijd
* hebben wisselende prestaties 
* er zit geen begin en eind aan een verhaal dat ze vertellen
* hebben problemen met het opvolgen van instructies. Vaak hebben ze geen beeld bij wat er verwacht wordt. 
* zien oplossingen waar anderen niet aan zouden denken

Om deze voorkeur te signaleren wordt 'het wereldspel' van Instituut Kind In Beeld gebruikt. Kinderen bouwen met verschillende materialen een dorp. Uit de manier van bouwen, vormgeven kan afgeleid worden of er sprake is van een voorkeur voor het visuele leren. Ook geeft het een idee over de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.   

Meer informatie www.wereldspel.nl  

2hands4kids.png
Button-Ambassadeur.png
Logo-wereldspel-expert-2022-2023-scaled.jpg
bottom of page